Translate

Saturday, January 23, 2010

මා කියවු පොතක්

කියවන්න මම ෙගාඩක් කැමතියි. කුඩා කාලයේ මගේ තාත්ත සැමවිටම ගෙනවිත් දුන්නෙ ෙපාත් පත් නිසා කියවිම ජිවන පුරුද්දක් බවට පත්වුනා. ඒ නිසාම රැකියාවක් ෙලස මම ෙතා්රා ගත්ෙත  ෙපාත් අතරට මැදිෙවලා කරන රැකියාවක්.
             පරිවර්තන කියවන්න වැඩිකැමැත්තක් දක්වනව. ඒ නිසාම ෙමි වන විට සැහෙන ෙපාත් සංඛාවක් කියවල තියෙනව. ඒ අතරින් කිහිපයක් ගැන යමක් කිව යුතුයි කයල මට හිතුන.ජැක් ලන්ඩන් ගැන ඔයාල අහල අැතිනෙ . ජැක් ලියපු ෙපාතක් තියෙනවcall of the wild කියල. ඊට ඉස්ෙසල ජැක් ගැන කියන්න ඔින.
            1876-1916 කැලිෙපා්නියාවෙි සැන්ප්‍රැනසිස්ෙකා නුවර ජැක් ඉපදිලා තිෙයන්ෙන.තමන්ගෙ උත්පත්තිය සමාජයෙ ගැරහුමට ලක්වෙමින්  නිසියාකාර අධ්‍යාපනයක් නොලද ජැක් කුඩා කලයේ නන්නත්තාර ජීවිතයක් ගතකල කෙනෙක් .නමුත් පොතපතෙ අැසුර නිසාඔහු තුල සැගවි තිබු කුසලතාවයන් ඒලිදක්වන්න හැකිවුනා.කොල්ල කරුවන් ගණිකාවන් දාමරිකයන් අතර ගත කල ජිවිතය තුලින් ලබාගත් රළු ජිවන දර්ශනය ඔහුගේ කෘතිවල අැති ගැඹුරු බව වැඩිකලා.
            1997 අාරියවංශ රණවිර "වන පෙත අඩගසයි" නමින් අපේ සාහිත්‍යයට ඒකතුකලා.ශිලාචාර සමාජයක උසස් ප්‍රභූ පැලැන්තියෙ මිනිසුන් සමග අැතිදැඩි වුනු "බක්"නැමති සුනඛයෙකු  මිනිසුන් තුල අැති මුදලට කෑදර කම නිසා අතරමංව කැලැවැදැම තේමාව වි අැත.
           කියවල බලන්න රසවත් ෙවිවි. කියවල බලල මටත් කමෙන්ටි ඒකකින්වත් කියන්න.පරිවර්තන කෘති කිහිපයක් තියෙනව මමඅාස කරන ඒව ලැනත් ලියන්නමි.

Thursday, January 14, 2010

නිවසක අලංකාරය

ිනිෙවසක අාරක්ෂාව ෙමන්ම අලංකාර කර ගැනිෙමිදි තිර ෙරදි වලට හිමිවන්ෙන් වැදගත් තැනකි. ගෘහ භාණඩ විසිතුරු උපකරණ සැරසිලි මල් බදුන් අාදිය ෙමන්ම තිර ෙරදි වලින්ද නිෙවසකට හිමි වන්ෙන් වැඩි අලංකාරයක් ෙමයින් නිෙවසකට පමණක් ෙනාව කාර්යාල හා ෙවනත් ස්ථන වලටද ලැෙබන්ෙන් අාරක්ෂාවකි අලංකාරයකි.
අප ෙතා්රා ගන්නා තිර ෙරදි නිර්මාණය ගැන ෙමන්ම ඒහි කල් පැවැත්ම ගැනද මනා අවෙබා්ධයක් තිබිය යුතුය තිර ෙරද්දක් සකස් කිරිමට ප්‍රථම ඒය දැමිම සදහා උපයෝගි වන ජනේලයේ ෙහා් ෙදාරේ මිනුමි ලබාගැනිම ඉතාම වැදගත්ෙවි.
මානුමි ලබා ගැනිෙමිද් සෑම විටම ජනේලයේ ලැටිස් ඒක බීරලු ෙහා් අාර්චි ඒකට ඉහලින් සිට ඒම මිනුමි ලබාගත යුතුය. අගල් 4ක් ෙහා් 5ක් ඉහලින්.
ඒම සථානයේ සිට ෙපාලොව මටිටම දක්වා උස ගණනය කර ගත යුතුයි.ජනේලයේ පළල මැන ගැනාෙමිදි ජනෙල් රාමුව අතර පළල මැන ගත හැක . සමහර අවස්ථාවල ජනේලයේ රාමුවට වඩා 4" 5"ක් පිටතට සිටින ෙස් පළල ගණනය කර ගන්නා අවස්ථාද අැත.
ෙමිෙස් මිනුමි ලබාගත් පසු පළල ෙයාදාගන්නා ප්ලිටි අනුව ෙරදි ගණනය කලයුතුයි.
පළලින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය:-ජනේලයේ සමිපුර්ණ පළලxඅදාල ප්ලිටි ක්‍රමය+මැහුමි වාසි ෙබදිම ෙරද්ෙද පළල.=අවශ්‍ය ෙලන්ත් ගණන
පළල 80*2=160+8=168/60=2.8(අවශ්‍ය ෙලන්ත් ගණන
උස ප්‍රමාණය:-ජනේලයේ උස +මැහුමි වාසි/යාර ෙහා් මිටර
උස 80+10+2+4=96
96*2.8=268.8
268.8/36=7.46 අවශ්‍ය ෙරදි යාර ගණන ලැෙබි.
ඊලග ෙපා්ස්ටි ඒෙකන් ඉතිරිය.